Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2017 w formacie pdf

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim w roku szkolnym 2015/2016


I. Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7),
c) Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
d) Statutu Szkoły
II. Obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej zapisujemy:
a) dzieci 7-letnie,
b) dzieci 6-letnie,
3. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
III. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego następuje na okres jednego roku szkolnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
4. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka; do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dziecka dołączają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
IV. Zasady rekrutacji do klas pierwszych
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W tym celu rodzice/prawni opiekunowie wypełniają druk "Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej".
2. Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W tym celu rodzice/prawni opiekunowie wypełniają druk "Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej"). Do ww. wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przyjęcia".
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 obowiązują niżej wymienione kryteria:
l.p. kryteria liczba punktów dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim 10 nie dotyczy
2 Osoby wspomagające rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku zamieszkują w obwodzie szkoły 8 oświadczenie
3 Miejsce pracy jednego z rodziców jest najbliżej siedziby szkoły 6 oświadczenie
5. Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w pkt 4 należy składać w sekretariacie Szkoły w terminie: 24-25 kwietnia 2014 r. w godz. 900-1500.
6. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje największa liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
8. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dopuszcza się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
V. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Rodzice dziecka rejonowego w celu jego zapisania do klasy I pobierają, wypełniają i dostarczają do sekretariatu druk zgłoszenia.
3. Rodzice dziecka spoza obwodu zainteresowani nauką w Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, wypełniają i dostarczają do sekretariatu Szkoły druk wniosku i oświadczenie o spełnianiu kryteriów.
VI. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach:
1-15 marca 2015 r. przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków w sekretariacie Szkoły
30 kwietnia 2015 r. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do końca sierpnia 2015 r. rekrutacja uzupełniająca
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 833413030 .
4. Pomoc pracownika szkoły przy wypełnianiu druków można uzyskać codziennie w godz. 9 -15.
VII. Powołanie i zadania szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Postępowanie rekrutacyjne, tzn. nabór dzieci spoza rejonu do klasy pierwszej, prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
2. Zadania Komisji:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (kandydat jest przyjęty, jeżeli został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty);
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do klasy pierwszej.
4. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskało dziecko.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji do Dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
7. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.
VIII. Przepisy końcowe
1. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych przechowywane są przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
2. Dane osobowe dzieci przyjętych przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego.

KLASY INTEGRACYJNE


We wrześniu 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim po raz pierwszy utworzono klasę integracyjną.
Do klas integracyjnych rodzice zgłaszają dzieci u Dyrektora Szkoły Podstawowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych podstawą kwalifikującą ucznia do kształcenia w integracji jest stosowne, aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.